Auteursrecht
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de Rotterdamse Fotografieschool worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan de Rotterdamse Fotografieschool. De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij de desbetreffende fotograaf. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto’s bij de fotograaf ligt.

Het is het nooit toegestaan om foto’s van de website “Nederland op de bank” voor commerciële doeleinden te gebruiken. Tenzij er nadrukkelijk een overeenkomst wordt afgesloten met de fotograaf en de persoon/ personen welke zijn gefotografeerd.

Portretrecht
Naast auteursrecht van de fotograaf rust op alle vervaardigde portretten portretrecht. Hiermee is het niet geoorloofd zonder toestemming van de geportretteerde, of na diens overlijden, van de nabestaanden deze portretten te gebruiken of openbaar te maken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de geportretteerde of diens nabestaanden is het niet toegestaan om fotoproducten van deze site (voor commerciële doeleinden) te gebruiken.

Gebruik website
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie volledig en/of correct is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. De informatie is op de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In het geval dat u ons een email stuurt, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Garanties
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

1 december 2018

© Copyright 2020 - Nederland op de bank